Toshimayanoshirozake
豊島屋の白酒

Toshimayashuzou Kabushikigaisha / Tokyo

Sake list