Chiba / Kobayashishuzojo

Shouchou

祥兆

Shouchou

Chiba / Kobayashishuzojo

Shouchou

祥兆 上撰 本醸造原酒

Shocho Josen Honjozogenshu