Tochigi / Yoshiishuzou

Hatsuebisu

初戎

Hatsuebisu