Fukushima / Yuugengaishawatanabeshuzouhonten

Arijigoku

蟻地獄 大吟醸

Arijigoku Daiginjo

Fukushima / Yuugengaishawatanabeshuzouhonten

Arijigoku

蟻地獄 大吟醸

Arijigoku Daiginjo