Fukushima / Sasanokawashuzou Kabushikigaisha

Bitokuomottekazaritonasu

吟醸 「美徳以為飾」

Ginjo Bitokuomottekazaritonasu

Fukushima / Sasanokawashuzou Kabushikigaisha

Bitokuomottekazaritonasu

辛口 「美徳以為飾」

Karakuchi Bitokuomottekazaritonasu

Fukushima / Sasanokawashuzou Kabushikigaisha

Bitokuomottekazaritonasu

佳撰カップ 「美徳以為飾」

Kasenkappu Bitokuomottekazaritonasu