Fukushima / Goumeigaisha Ooyachuukichihonten

Hakuyou

白陽

Hakuyou

Fukushima / Goumeigaisha Ooyachuukichihonten

Hakuyou

白陽 純米吟醸酒

Hakuyo Jummaiginjo

Fukushima / Goumeigaisha Ooyachuukichihonten

Hakuyou

白陽 純米吟醸酒

Hakuyo Jummaiginjo

Fukushima / Goumeigaisha Ooyachuukichihonten

Hakuyou

白陽 純米吟醸にごり

Hakuyo Jummaiginjonigori

Fukushima / Goumeigaisha Ooyachuukichihonten

Hakuyou

白陽 純米吟醸 おりがらみ

Hakuyo Jummaiginjo Origarami

Fukushima / Goumeigaisha Ooyachuukichihonten

Hakuyou

白陽 純米酒

Hakuyo Jummaishu

Fukushima / Goumeigaisha Ooyachuukichihonten

Hakuyou

白陽 佳撰

Hakuyo Kasen