Naganuma
長沼

Naganuma Goumeigaisha / Yamagata

Sake list