Tamahiko
玉彦

Wadashuzou Goushigaisha / Yamagata

Sake list