Yamagata / Chiyokotobukitoraya Kabushikigaisha

Sagaenoshou

寒河江之荘 山廃純米酒

Sagaenoshou Yamahai Junmaishu

Yamagata / Chiyokotobukitoraya Kabushikigaisha

Sagaenoshou

寒河江之荘 純米大吟醸

Sagaenoshou Junmaidaiginjou

Yamagata / Chiyokotobukitoraya Kabushikigaisha

Sagaenoshou

純米大吟醸 寒河江之荘

Jummaidaiginjo Sagaenosho

Yamagata / Chiyokotobukitoraya Kabushikigaisha

Sagaenoshou

山廃純米酒 寒河江之荘

Yamahaijummaishu Sagaenosho

Yamagata / Chiyokotobukitoraya Kabushikigaisha

Sagaenoshou

山廃純米酒 寒河江之荘

Yamahaijummaishu Sagaenosho