Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

香梅 純米大吟醸

Koubai Junmaidaiginjou

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

香梅 純米吟醸

Koubai Junmaiginjou

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

香梅 吟醸

Koubai Ginjou

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

香梅 純米

Koubai Junmai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

純米大吟醸 香梅

Jummaidaiginjo Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

純米大吟醸 香梅

Jummaidaiginjo Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

純米吟醸 香梅

Jummaiginjo Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

純米吟醸 香梅

Jummaiginjo Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

吟醸 香梅

Ginjo Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

吟醸 香梅

Ginjo Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

吟醸 香梅

Ginjo Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

純米 香梅

Jummai Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

純米 香梅

Jummai Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

純米生酒 香梅

Jummainamasake Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

超辛口原酒 香梅

Chokarakuchigenshu Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

超辛口原酒 香梅

Chokarakuchigenshu Kobai

Yamagata / Kousakashuzou Kabushikigaisha

Koubai

高濃度原酒 香梅

Konodogenshu Kobai