Soumura
惣邑

Naganuma Goumeigaisha / Yamagata

Sake list