Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露

Takenotsuyu

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 大吟醸生詰

Takenotsuyu Daiginjonamazume

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 純米吟醸

Takenotsuyu Jummaiginjo

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 純米吟醸

Takenotsuyu Jummaiginjo

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 純米吟醸

Takenotsuyu Jummaiginjo

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 ミラクル純米 マイカップ

Takenotsuyu Mirakurujummai Maikappu

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 純米

Takenotsuyu Jummai

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 純米

Takenotsuyu Jummai

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 純米

Takenotsuyu Jummai

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 本醸造上撰

Takenotsuyu Honjozojosen

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 本醸造上撰

Takenotsuyu Honjozojosen

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 清酒

Takenotsuyu Seishu

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 清酒

Takenotsuyu Seishu

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 清酒

Takenotsuyu Seishu

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 清酒

Takenotsuyu Seishu

Yamagata / Takenotsuyu Goushigaisha

Takenotsuyu

竹の露 本醸造辛口

Takenotsuyu Honjozokarakuchi