Yamagata / Wadashuzou Goushigaisha

Gassanmaru

しずく採り原酒 大吟醸 名刀 月山丸

Sizukutorigensyu Daiginjyou Meitou Gassanmaru

Yamagata / Wadashuzou Goushigaisha

Gassanmaru

袋とり生原酒 大吟醸 名刀 月山丸

Fukurotorinamagenshu Daiginjo Meito Gassammaru

Yamagata / Wadashuzou Goushigaisha

Gassanmaru

袋とり生原酒 大吟醸 名刀 月山丸

Fukurotorinamagenshu Daiginjo Meito Gassammaru

Yamagata / Wadashuzou Goushigaisha

Gassanmaru

大吟醸 名刀 月山丸

Daiginjo Meito Gassammaru

Yamagata / Wadashuzou Goushigaisha

Gassanmaru

大吟醸 名刀 月山丸

Daiginjo Meito Gassammaru

Yamagata / Wadashuzou Goushigaisha

Gassanmaru

大吟醸 名刀 月山丸

Daiginjo Meito Gassammaru