Akita / Akitakenhakko Kogyo

Tontombyoshi

とんとん拍子

Tontombyoshi