Akita / Akita Shuzo

Yoitona

すり酛造り純米酒 よーいとナ

Surimotozukurijummaishu Yoitona