Akita / Takeishishuzouten

Ginreihakusan

銀嶺白山

Ginreihakusan