Akita / Goumeigaisha Suzukishuzoten

Rashante

ラシャンテ

Rashante

Akita / Goumeigaisha Suzukishuzoten

Rashante

発泡清酒 ラシャンテ

Happouseisyu Rasyante