Rashante
ラシャンテ

Goumeigaisha Suzukishuzoten / Akita

Sake list