Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

福乃友

Fukunotomo

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

福乃友純米大吟醸煌星

Fukunotomo Jummaidaiginjo Kuraboshi

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

福乃友大吟醸出品酒雫

Fukunotomo Daiginjo Shuppinshu Shizuku

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

大吟醸

Daiginjo

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

大吟醸

Daiginjo

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

平成二十九年全国新酒鑑評会金賞受賞酒

Heiseinijukyunen Zenkokushinshukampyokai Kinshojushoshu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

オリジナル名入りラベル大吟醸

Orijinaru Nairi Raberu Daiginjo

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

オリジナル名入りラベル大吟醸

Orijinaru Nairi Raberu Daiginjo

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

蔵内原酒

Kuranaigenshu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

蔵内原酒

Kuranaigenshu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

蔵内原酒

Kuranaigenshu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

純米原酒

Jummaigenshu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

純米原酒

Jummaigenshu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

純米酒 夏の純米

Jummaishu Natsunojummai

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

純米酒 夏の純米

Jummaishu Natsunojummai

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

オリジナル名入りラベル特別純米酒

Orijinarunairi Raberu Tokubetsujummaishu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

オリジナル名入りラベル特別純米酒

Orijinarunairi Raberu Tokubetsujummaishu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

純米酒

Jummaishu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

60純米酒

Rokuju Jummaishu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

60純米酒

Rokuju Jummaishu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

雪国秋田 本醸造

Yukiguniakita Honjozo

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

Take

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

本醸造原酒 杉玉ラベル

Honjozo Genshu Sugitamaraberu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

本醸造原酒 杉玉ラベル

Honjozo Genshu Sugitamaraberu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

本醸造生原酒 杉玉ラベル

Honjozo Seigenshu Sugitamaraberu

Akita / Fukunotomoshuzou Kabushikigaisha

Fukunotomo

本醸造生原酒 杉玉ラベル

Honjozo Seigenshu Sugitamaraberu