Miyagi / Abekan shuzoten

Omotaka

於茂多加 男山 大吟醸 社

Omotaka Otokoyama Daiginjo Sha

Miyagi / Abekan shuzoten

Omotaka

於茂多加 男山 大吟醸 社

Omotaka Otokoyama Daiginjo Sha

Miyagi / Abekan shuzoten

Omotaka

於茂多加 男山 本醸造

Omotaka Otokoyama Honjozo

Miyagi / Abekan shuzoten

Omotaka

於茂多加 男山 本醸造

Omotaka Otokoyama Honjozo

Miyagi / Abekan shuzoten

Omotaka

於茂多加 本醸造

Omotaka Honjozo