Miyagi / Kanenoi Shuzo

Kozousansui

小僧山水

Kozousansui