Aomori / Yuugengaishaosanaishuzouten

Akegarasu

明ケ烏

Akegarasu