Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

北勇

Hokuyuu

Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

大吟醸 北勇

Daiginjo Hokuyu

Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

吟醸五年酒 北勇 至誠

Ginjogonenzake Hokuyu Shisei

Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

純米吟醸 北勇 至情

Jummaiginjo Hokuyu Shijo

Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

吟醸酒 北勇 至心

Ginjoshu Hokuyu Shishin

Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

純米酒 北勇 至純

Jummaishu Hokuyu Shijun

Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

大吟醸 北勇

Daiginjo Hokuyu

Aomori / Yuugengaishasekinoishuzou

Hokuyuu

北勇 至華

Hokuyu Shika