Hokkaido / Tanaka Shuzo

Kamuitsuru

神威鶴

Kamuitsuru