Hokkaido / Nippon Seishu Kabushikigaisha

Chitosetsuru

千歳鶴

Chitosetsuru

Hokkaido / Nippon Seishu Kabushikigaisha

Chitosetsuru

千歳鶴 からくち

Chitosetsuru Karakuchi

Hokkaido / Nippon Seishu Kabushikigaisha

Chitosetsuru

純米大吟醸 千歳鶴

Jummaidaiginjo Chitosezuru

Hokkaido / Nippon Seishu Kabushikigaisha

Chitosetsuru

純米大吟醸 千歳鶴

Jummaidaiginjo Chitosezuru