Moriki Shuzoba
合名会社森喜酒造場
Address 41-2, Senzai, Iga-shi, Mie, 518-0002, Japan
Established 1889
Master sake brewer 森喜 英樹
Representative Brand 1 Rumikonosake
Representative Brand 2 Taenohana
Home Page http://homepage3.nifty.com/moriki/

Mie / Goumeigaishamorikishuzoujou

Rumikonosake

るみ子の酒 純米酒

Rumikonosake Junmaishu

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

るみ子の酒 純米吟醸

Rumikonosake Junmaiginjou

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

るみ子の酒 純米大吟醸

Rumikonosake Junmaidaiginjou

Mie / Goumeigaishamorikishuzoujou

Rumikonosake

すっぴん るみ子の酒

Suppin Rumikonosake

Mie / Goumeigaishamorikishuzoujou

Rumikonosake

るみ子の酒 特別純米 にごり生原酒

Rumikonosake Tokubetsujunmai Nigorinamagenshu

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

妙の華

Taenohana

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

Hanabusa

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

妙の華 超情熱 英

Taenohana Choujounetsu Hanabusa

Mie / Moriki Shuzoba

Nozomi

妙の華 希 情熱

Taenohana Nozomi Jounetsu

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

るみ子の酒 純米 生酛 無濾過火入れ

Rumikonosake Junmai Kimoto Murokahiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 9号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Kyugokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 9号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Kyugokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 9号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Kyugokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 9号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Kyugokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 6号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Rokugokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 6号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Rokugokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 7号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Nanagokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 7号酵母瓶火入れ

Jummairumikonosake Nanagokobobinhiire

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 無濾過生14度

Jummairumikonosake Murokanamajuyondo

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 無濾過生14度

Jummairumikonosake Murokanamajuyondo

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

純米酒るみ子の酒 無濾過生14度

Jummairumikonosake Murokanamajuyondo

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

るみ子の酒 純米吟醸

Rumikonosake Jummaiginjou

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

るみ子の酒 純米吟醸

Rumikonosake Jummaiginjou

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

るみ子の酒 純米吟醸

Rumikonosake Jummaiginjou

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

るみ子の酒 純米大吟醸

Rumikonosake Jummaidaiginjou

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

すっぴん るみ子の酒 9号酵母

Suppin Rumikonosake Kyugokobo

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

すっぴん るみ子の酒 9号酵母

Suppin Rumikonosake Kyugokobo

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

すっぴん るみ子の酒 6号酵母

Suppin Rumikonosake Rokugokobo

Mie / Moriki Shuzoba

Rumikonosake

すっぴん るみ子の酒 6号酵母

Suppin Rumikonosake Rokugokobo

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

純米酒妙の華

Jummaishutaenohana

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

純米酒妙の華

Jummaishutaenohana

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

特別純米酒妙の華9号酵母瓶火入れ

Tokubetsujummaitaenohanakyugokobohiire

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

特別純米酒妙の華9号酵母瓶火入れ

Tokubetsujummaitaenohanakyugokobohiire

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

純米吟醸 妙の華

Jummaiginjinjo Taenohana

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

純米吟醸 妙の華

Jummaiginjinjo Taenohana

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

純米大吟醸 妙の華

Jummaidaiginjinjo Taenohana

Mie / Moriki Shuzoba

Taenohana

純米大吟醸 妙の華

Jummaidaiginjinjo Taenohana

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

山廃 純米酒 英(はなぶさ)

Yamahai Jummaishu Hanabusa

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

山廃 純米酒 英(はなぶさ)

Yamahai Jummaishu Hanabusa

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

山廃純米酒 英 無濾過生原酒

Yamahai Jummaishu Hanabusa Murokanamagenshu

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

山廃純米酒 英 無濾過生原酒

Yamahai Jummaishu Hanabusa Murokanamagenshu

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

特別純米酒 英(はなぶさ)

Tokubetsujummaishu Hanabusa

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

特別純米酒 英(はなぶさ)

Tokubetsujummaishu Hanabusa

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

特別純米酒 英 無濾過生原酒

Tokubetsujummaishu Hanabusa Murokanamagenshu

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

特別純米酒 英 無濾過生原酒

Tokubetsujummaishu Hanabusa Murokanamagenshu

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

特別純米酒 英 きもと

Tokubetsujummaishu Hanabusa Kimoto

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

特別純米酒 英 きもと

Tokubetsujummaishu Hanabusa Kimoto

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

英(はなぶさ) jyungin

Hanabusa Jungin

Mie / Moriki Shuzoba

Hanabusa

英(はなぶさ) jyungin

Hanabusa Jungin